Страници: 1 [2]   Надолу
  Изпечатай  
Автор Тема: Далечно виждане  (Прочетена 2636 пъти)
0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема.
Неактивен Shadow
Newbie
*
Публикации: 1

« Отговор #15 -: (Понеделник) 02 Октомври 2017, 12:48 »


Иначе записах *урсовете, за да разбера какво е станало с наш близък, който пред 4 години извърши нещо нетипично  и изчезна.  Имахме много версии какво  се случило и къде е. Но тъй и не разбрах нищо.
 


Към Дани: И защо не разбра нищо? ... Към този момент, с голяма вероятност твоя човек може да е жив и здрав и да работи в една сграда ( жилищна 6-етажна с присъединени по-ниски постройки) като техник ( или разносвач).  Местоположение: възможно е Полша ( но със сигурност не в БГ). Та с две думи - няма данни, че се е споминал.
Активен
Неактивен Dani
Newbie
*
Публикации: 13

« Отговор #16 -: (Четвъртък) 14 Декември 2017, 15:53 »

За съжалепие е починал. В болница, в България. Не е напускал
 страната.
Активен
Неактивен Antistar
Sr. Member
****
Публикации: 425
Пол: Жена
Ние сме очите на небето.

« Отговор #17 -: (Събота) 13 Януари 2018, 16:39 »

4.3. Далечно виждане

След от­ва­ря­не на Не­бес­но­то око при ня­кои хора може да се по­я­ви свръ­хес­тес­т­ве­на­та спо­соб­ност на да­леч­но виж­да­не, с по­мощ­та на ко­я­то е въз­мож­но да се ви­дят обек­ти, от­да­ле­че­ни на хи­ля­ди ки­ло­мет­ри. Все­ки чо­век за­е­ма свои соб­с­т­ве­ни из­ме­ре­ния. В тези из­ме­ре­ния той е го­лям кол­ко­то все­ле­на. В едно оп­ре­де­ле­но из­ме­ре­ние пред че­ло­то си той има ог­ле­да­ло, ко­е­то е не­ви­ди­мо в на­ше­то из­ме­ре­ние. Все­ки чо­век има ог­ле­да­ло, но ог­ле­да­ло­то на неп­рак­ти­ку­ва­щи­те гле­да на­вът­ре. При прак­ти­ку­ва­щи­те това ог­ле­да­ло бав­но се об­ръ­ща об­рат­но. Ко­га­то това ста­не, то може да от­ра­зи това, ко­е­то прак­ти­ку­ва­щи­ят иска да види. В сво­е­то спе­ци­фич­но из­ме­ре­ние чо­век е мно­го го­лям. Тъй като тя­ло­то му е ог­ром­но, ог­ле­да­ло­то му също е та­ко­ва. Всич­ко, ко­е­то са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­ва­щи­ят се иска да види, може да бъде от­ра­зе­но в това ог­ле­да­ло. Щом оба­че об­ра­зът бъде уло­вен в ог­ле­да­ло­то, той все още не може да го види, тъй като е не­об­хо­ди­мо от­ра­же­ни­е­то да ос­та­не на ог­ле­да­ло­то за миг. То­га­ва ог­ле­да­ло­то ще се обър­не към вас и ще ви поз­во­ли да ви­ди­те от­ра­зе­ния обект. Пос­ле от­но­во ще се обър­не об­рат­но. Така то се об­ръ­ща бър­зо нап­ред-на­зад, вър­тей­ки се неп­рес­тан­но. Ки­но­лен­та­та се дви­жи със ско­рост от 24 ка­дъ­ра в се­кун­да, за да съз­да­де дви­же­ща се кар­ти­на. Ско­рост­та на вър­те­не на ог­ле­да­ло­то е мно­го по-ви­со­ка от тази, така че об­ра­зи­те из­г­леж­дат неп­ре­къс­на­ти и ясни. Това е свръ­хес­тес­т­ве­на­та спо­соб­ност на да­леч­но­то виж­да­не и прин­ци­път ѝ на дейс­т­вие е ето тол­ко­ва прост. Всич­ко това се смя­та­ше за тай­на на тай­ни­те, а аз я раз­к­рих само в ня­кол­ко реда.4.4. Измерения

От наша глед­на точ­ка из­ме­ре­ни­я­та са мно­го слож­ни. Чо­ве­чес­т­во­то поз­на­ва само из­ме­ре­ни­е­то, в ко­е­то хо­ра­та жи­ве­ят по­нас­то­я­щем, до­ка­то дру­ги из­ме­ре­ния все още не са из­с­лед­ва­ни или от­к­ри­ти. Що се от­на­ся до дру­ги­те из­ме­ре­ния, ние, Чи­гонг майс­то­ри­те, сме ви­де­ли де­сет­ки из­ме­ре­ния на раз­лич­ни нива. Те мо­гат да бъ­дат обяс­не­ни те­о­ре­тич­но, ма­кар на­у­ка­та все още да не може да ги до­ка­же. Въп­ре­ки че ня­кои не приз­на­ват съ­щес­т­ву­ва­не­то на оп­ре­де­ле­ни неща, те дейс­т­ви­тел­но вече са се про­я­ви­ли в на­ше­то из­ме­ре­ние. Така нап­ри­мер има мяс­то, на­ре­че­но Бер­муд­с­ки три­ъ­гъл­ник, из­вес­т­но също и като „Дя­вол­с­кия три­ъ­гъл­ник“. Ко­ра­би и са­мо­ле­ти са из­чез­ва­ли там и се по­я­вя­ват го­ди­ни по-къс­но. Ни­кой не може да обяс­ни при­чи­на­та за това, тъй като ни­кой не е из­ля­зъл из­вън пре­де­ли­те на чо­веш­ко­то мис­ле­не и те­о­рии. Всъщ­ност „три­ъ­гъл­ни­кът“ е вра­та към дру­го из­ме­ре­ние. За раз­ли­ка от на­ши­те нор­мал­ни вра­ти, ко­и­то имат пос­то­ян­но мес­то­по­ло­же­ние, тази се по­я­вя­ва неп­ред­с­ка­зу­е­мо. Ако се слу­чи ко­ра­бът да мине от­там, ко­га­то вра­та­та е от­во­ре­на, той лес­но може да нав­ле­зе в дру­го из­ме­ре­ние. Хо­ра­та не мо­гат да до­ло­вят раз­ли­ки­те меж­ду из­ме­ре­ни­я­та и вли­зат в дру­го­то из­ме­ре­ние миг­но­ве­но. Вре­меп­рос­т­ран­с­т­ве­ни­те раз­ли­чия меж­ду това из­ме­ре­ние и на­ше­то не мо­гат да се из­ра­зят в ки­ло­мет­ри – в една точ­ка тук може да се съ­дър­жа раз­с­то­я­ние от хи­ля­ди ки­ло­мет­ри. С дру­ги думи, те мо­гат да съ­щес­т­ву­ват на едно и също мяс­то и по едно и също вре­ме. Ко­ра­бът вли­за вът­ре за мо­мент и ин­ци­ден­т­но из­ли­за об­рат­но. В този свят оба­че вече са из­ми­на­ли де­се­ти­ле­тия, тъй като в тези две из­ме­ре­ния вре­ме­то тече раз­лич­но. Ос­вен това във вся­ко из­ме­ре­ние съ­щес­т­ву­ват и са­мос­то­я­тел­ни све­то­ве. Това е по­доб­но на на­ши­те мо­де­ли на атом­ни струк­ту­ри, къ­де­то една сфе­ра е свър­за­на с дру­га чрез връз­ка, като са вклю­че­ни мно­го сфе­ри и връз­ки – мно­го е слож­но.

Че­ти­ри го­ди­ни пре­ди Вто­ра­та све­тов­на вой­на един бри­тан­с­ки пи­лот из­пъл­ня­вал ми­сия. По вре­ме на по­ле­та си той по­пад­нал в сил­на гръ­мо­те­вич­на буря. Бла­го­да­ре­ние на опи­та си ус­пял да на­ме­ри изос­та­ве­но ле­ти­ще. В мо­мен­та, в кой­то ле­ти­ще­то се по­я­ви­ло пред очи­те му, се раз­к­ри­ла на­пъл­но раз­лич­на кар­ти­на: слън­це и чис­то бе­зоб­лач­но небе, като че ли току-що бил из­ля­зъл от друг свят. Са­мо­ле­ти­те на ле­ти­ще­то били бо­я­ди­са­ни в жъл­то и хо­ра­та били за­е­ти с раз­лич­ни неща. Всич­ко това му се сто­ри­ло мно­го стран­но. След като се при­зе­мил, ни­кой не му обър­нал вни­ма­ние; дори кон­т­рол­на­та кула не се свър­за­ла с него. То­га­ва пи­ло­тът ре­шил да из­ле­ти, тъй като не­бе­то се било про­яс­ни­ло. Из­ле­тял и ко­га­то бил на съ­що­то раз­с­то­я­ние, от­къ­де­то ви­дял ле­ти­ще­то само пре­ди мал­ко, от­но­во по­пад­нал в гръ­мо­те­вич­на буря. Най-нак­рая ус­пял да се вър­не в сво­я­та база. Док­лад­вал за слу­чая и дори го опи­сал в ле­та­тел­ния днев­ник. Но не­го­ви­те на­чал­ни­ци не му по­вяр­ва­ли. Че­ти­ри го­ди­ни по-къс­но за­поч­на­ла Вто­ра­та све­тов­на вой­на и той бил из­п­ра­тен на съ­що­то това изос­та­ве­но ле­ти­ще. Пи­ло­тът не­за­бав­но си спом­нил, че това е съ­ща­та тази кар­ти­на, ко­я­то ви­дял и пре­ди че­ти­ри го­ди­ни. Ние, Чи­гонг майс­то­ри­те, зна­ем как да го обяс­ним. Пи­ло­тът пред­ва­ри­тел­но е нап­ра­вил това, ко­е­то е щял да нап­ра­ви че­ти­ри го­ди­ни по-къс­но. Пре­ди съ­би­ти­е­то да е за­поч­на­ло, той оти­шъл там и изиг­рал ро­ля­та си пред­ва­ри­тел­но. След това не­ща­та се вър­на­ли към пра­вил­на­та пос­ле­до­ва­тел­ност от съ­би­тия.


http://bg.falundafa.org/books/flg/flg-1.html#c1-04-III
Активен
Страници: 1 [2]   Нагоре
  Изпечатай  
 
Отиди на:  


Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2011, Simple Machines  Theme KurtLarVaDisi
© Copyright 2012 - 2018 XCOMBG.NET

конспирация манипулации езотерика окултизъм НЛО извънземни духове сънища окултен конспиративен видения духове нематериален паранормални